Trisha jash Nime
Trisha jash Nime

Trisha jash Nime

@mombabyking

image
image
image

image
image
image

image
image
image
image

image
2 w ·Translate

សុំទោសខ្លួនឯង ដែលអោយខ្លួនឯងពិបាក់2ឆ្នាំនេះ តែខ្ញុំសន្យានិងខ្លួនឯងថា ពីពេលនេះទៅលេងអោយខ្លួនឯងពិបាក់ទៀតហើយ ស្រណុកទាំងកាយនិងចិត្តចាប់ពីពេលនេះត៏ទៅ 🥰
Love my Self 🧏🏻‍♀️
Make up : Vi Sal make up
#sreylik #strongwomen

image
image
image
image