កកក៏បាយ មេម៉ាយក៏ស្រី

អធិប្បាយ​សុភាសិត ដោយ ឃុន​ឧត្ដម​ប្រីជា ចាប ពិន(កាព្យ)

អធិប្បាយសុភាសិត «កកក៏បាយ មេម៉ាយក៏ស្រី»

 

សុភាសិត​នេះ​ពោល​បន្ទន់គំនិត​អ្នក​ចង់​បាន​ប្រពន្ធឲ្យ​ទន់​ឲ្យទោរ​ចិត្ត​គំនិត ។
ថា​ធម្មតា​ស្រី​ជា​ភរិយាទុក​ជា​មេម៉ាយ​ក៏​ល្អ​ពិតបើ​ជា​ក្រមុំ​អស់​ពី​ចិត្ត
 គំនិត​មិន​បាន​ក៏​មិន​ស្រួល ។ 
ប្រុសៗ​កំលោះ​មាន​កម្លាំងនៅ​តាំង​ក្នុង​វ័យ​ក្មេង​ស្រួល​បួលបើ​បាន​មេម៉ាយ​យ៉ាង​ទំនួល
 ក៏​គួរ​ទទួល​ជា​ភរិយា ។ 
ដូច​អ្នក​ត្រូវការ​ដោយ​ភោជនសម្រន់​សេចក្ដី​ឃ្លាន​វេទនាបើ​បាន​បាយ​កក​ក៏​ល្អ​ជា
 ព្រោះ​ជា​ភោជន​ដូច​គ្នា​ដែរ ៕ 

 


thorn thearak

245 Blog posts

Comments