តោះ! មកមើលតម្លៃម៉ូតូយុវវ័យ Honda MSX GROM លក់ប៉ុន្មានតាមហាង?

Honda MSX GROM ជា​ប្រភេទ​ម៉ូតូចង្កឹះលេខប្រើអំប្រាយ៉ា ដែល​មាន​ការ​រចនាថ្មីទាំងស្រុងក្រោមគំនិតបែប #PLAYGROM ។


Heng Chomroeun

279 Blog posts

Comments