ក្រុម និងតារាចម្រៀងទាំងនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ និងនៅក្រោមផលិតកម្ម S.M

ក្រុម និងតារាចម្រៀងទាំងនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ និងនៅក្រោមផលិតកម្ម S.M

អ្នកគាំទ្រតារា K-Pop តើមានធ្លាប់ដឹងអស់ដែរទេថាមានក្រុមតារាចម្រៀងស្រីប្រុសណាខ្លះស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្ម S.M បើមិនរាប់ក្រុមហ៊ុនល្បីខ្លាំងដែលកំពុងតែគាំទ្រ?អូខេ! ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុម និងតារាចម្រៀងល្បីៗដែលធ្លាប់ និងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមផលិតកម្ម S.M៖

១. TVXQ

២. Super Junior

៣. Girls Generation


Braka Tum

590 Blog posts

Comments