ហេតុផល៨ ដែលអ្នកមិនត្រូវត្អូញត្អែរឬរអ៊ូច្រើន

ហេតុផល៨ ដែលអ្នកមិនត្រូវត្អូញត្អែរឬរអ៊ូច្រើន

គេថាមនុស្សកើតមកជាមួយនិងអត្តចរិតខុសៗគ្នា អ្នកខ្លះរួសរាយ អ្នកខ្លះឆេវឆាវ អ្នកខ្លះស្លូតបូត ឯអ្នកខ្លះទៀតកោងកាច ហើយក៏នៅមានលក្ខណៈជាច្រើនទៀតផងដែរ។

ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការចូលចិត្តត្អូញត្អែរ និងរអ៊ូច្រើន និយាយទៅមនុស្សក្រុមនេះ នៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះនូវបញ្ហាណាមួយ មិនថាធំឬតូចទេ គឺពួកគេចូលចិត្ត ត្អូញត្អែរ និងរអ៊ូជាប់ជានិច្ច ជាក់ស្តែងវាជាចរិតធម្មជាតិដែលយើងតែងតែគិតថាពិបាកក្នុងការប្តូរណាស់ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំគិតថាចរិតបែបណាក៏យើងអាចផ្លាស់ប្តូរបានដែរ ឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈនិងការតស៊ូព្យាយាមពិត អ្វីដែលសំខាន់នោះត្រង់ថាយើងពិតជាចង់ផ្លាស់ប្តូរឬអត់?


Braka Tum

590 Blog posts

Comments