ធនាគារ ព្រីនស៍ បានផ្តល់ម៉ាសជាង១ពាន់ប្រអប់ ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក បានផ្តល់ម៉ាសចំនួន ១,១៧០ ប្រអប់ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន


Heng Chomroeun

279 Blog posts

Comments