សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប

ភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប ជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហា

 • ដូច(ជាគេ)អូសឆែ្កឲ្យចុះទឹក។
 • ដូចខ្វៀនកន្ទុយឆែ្ក ទោះនៅប្រែពត់ពុំត្រង់។
 • ដូចក្រពើ វងេ្វងបឹង។
 • ដួលត្មោល ដូចគ្មានអីទប់។
 • ដួលមិនបាច់ច្រាន បានមិនបាច់ខំ។
 • ដើមនៅឯស្រែ ផែ្លនៅឯផ្សារ។
 • ដើរដោយផ្លូវគន្លង តម្រាយអ្នកចាស់បុរាណ។
 • ដើរឲ្យរំពៃ អង្គុយឲ្យរំពឹង។
 • ដើរឲ្យមានបី ស្រដីឲ្យមានបួន។
 • ដើម្បីធើ្វរឿងធំមួយត្រូវគិតជាមុនសិនចាំធ្វើជាក្រោយ។
 • ដេកយប់កុំដេកយូរ ខ្លាចក្តីទុជ៌‌នដល់ប្រាណ។

Choeurn Sopanha

104 Blog posts

Comments