សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប

ភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប ជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហា

  • តសំពៅ មិនត្រូវស្តាយដែក។
  • តវាសនា ឲ្យខំសន្សំបុណ្យ។
  • តដងរែក ឲ្យល្មមនឹងស្មា។
  • តកម្លាំងឲ្យ​សេពអាហារ។
  • តក់ៗពេញបំពង់ ឆុង​ៗ​កំពប់​អស់ ។
  • តមមេស៊ីពង ស៊ីរងសម្បុក។
  • ត្រង់​មិនឈ្នះទាល់។
  • ត្រីឆ្តោរស៊ីកូនឯង។
  • ត្រីងៀត ឆ្លៀតពង ត្រី​ជាប់ក្នុង​មង​ ឆ្លៀត​ពន្លាក ។
  • ត្រីមួយត្រកតែស្អុយមួយ ស្អុយទាំងអស់។

Choeurn Sopanha

104 Blog posts

Comments