សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប

សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប គំនិតល្អ

 • ដាវមុតៗមែនក្នុងស្រោម វិជ្ជាចេះព្រមនៅក្នុងក្បួន ប្រពន្ធគាប់ចិត្តនៅឆ្ងាយខ្លួន ដល់ជូនត្រូវការរអារចិត្ត ។
 • ដល់ត្រើយ សើយគូថ។
 • ដង្កូវចេញពីសាច់ ច្រែះចេញពីដែក។
 • ដាក់ទុកកូនចៅ ឲ្យមើលផៅសន្តាន។
 • ដឹកគោញី បន្សីគោលឈ្មោល។
 • ដឹងឆ្លើយព្រោះដង កូនឆ្គងព្រោះមេបា។
 • ដឹងរង្គោះ បោះបណ្តោយ។
 • ដឹងថាខ្លួនល្ងង់ គង់បានជាប្រាជ្ញ។
 • ដឹងបាំងតាមសាប់ ច្បាប់កាត់តាមពាក្យ។
 • ដុតឲ្យខ្លោច រោចឲ្យឆៅ។
 • ដូចដេកផ្ងាស្តោះដាក់ទ្រូងឯង។

Choeurn Sopanha

104 Blog posts

Comments