សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប

សុភាសិតខ្មែរ អត្ថន័យល្អ មានន័យគ្រប់បែប គំនិតល្អ

  • ដៃភ្លើងជើងមាន់។
  • ដាំដូងឲ្យខំថែ ចង់ស៊ីផែ្លឲ្យដុតគល់។
  • ដាំជើងក្រាន​ មិនប្រមាណឆ្នាំង។
  • ដំរីខ្វាក់ ទ្រមាក់ឆ្កួត។
  • ដំរីជល់គ្នា ​ងាប់ស្មៅចិញ្ចៀន។
  • ដំរីសាស្លាប់ ​យកចង្អេរបាំង។
  • ដំបៅ​មិន​ឈឺ យកឈើទៅចាក់។
  • ដោះស្រាយប្រស្នា ថ្កើងអ្នកប្រាជ្ញ។
  • ដោះកនែ្ទក អារឹសកូន។

Choeurn Sopanha

104 Blog posts

Comments