ស្វែងយល់​ពាក្យ «ក្រាស់​ក្រែល»

«ក្រាស់​ក្រែល» សម្បត្តិ​ក្រាស់​ក្រែល គឺ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់ មិន​ច្រើន​ពេក គឺ​ច្រើន​ល្មម ។

 

ក្រាស់​ក្រែល

«ក្រាស់​ក្រែល» សម្បត្តិ​ក្រាស់​ក្រែល គឺ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់ មិន​ច្រើន​ពេក គឺ​ច្រើន​ល្មម ។ បរិវាស័ព្ទ «ក្រែល» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «ក្រែល​នៅ​តែ​ដដាស់» គឺ «ក្រាស់​នៅ​តែ​ដដែល» ពោល​គឺ​សម្បត្តិ​នៅ​មាន​ធួន​ល្មម​តែ​ដដែល ពុំ​មាន​កើន​ឡើង ។


thorn thearak

245 Blog posts

Comments