ស្វែងយល់​ពាក្យ «ក្រាស់​ក្រៃ»

«ក្រាស់​ក្រៃ» ពាក្យ​ក្រាស់​ក្រែល និង ក្រាស់​ក្រៃ សឹង​មាន​ន័យ​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា ។ ក្រាស់​ក្រៃ​មាន​

ក្រាស់​ក្រៃ

«ក្រាស់​ក្រៃ» ពាក្យ​ក្រាស់​ក្រែល និង ក្រាស់​ក្រៃ សឹង​មាន​ន័យ​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា ។ ក្រាស់​ក្រៃ​មាន​ន័យ​ថា ច្រើន​ពេក ។ មនុស្ស​ច្រើន​ក្រាស់​ក្រៃ ឬ​សម្បត្តិ​ច្រើន​ក្រាស់​ក្រៃ ។ល។ បរិវារស័ព្ទ «ក្រៃ» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «ក្រៃ​ផុត​វិសាស់» ពោល​គឺ «ក្រាស់​ផុត​វិស័យ» គឺ​ក្រាស់​ពេក ។


thorn thearak

245 Blog posts

Comments