តើ​ការ​ដឹកនាំ​ទាល់តែ​យើង​ជា​អ្នកដឹកនាំ​មនុស្ស​ផ្សេង​ទៀត ទើប​គេ​ហៅ​ថា​អ្នកដឹកនាំ?

តើ​ការ​ដឹកនាំ​ទាល់តែ​យើង​ជា​អ្នកដឹកនាំ​មនុស្ស​ផ្សេង​ទៀត ទើប​គេ​ហៅ​ថា​អ្នកដឹកនាំ?

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ នរណា​ៗ​ក៏​អាច​ក្លាយជា​អ្នកដឹកនាំ​បាន​ដែរ ហើយ​ពាក្យ​នេះ​ក៏​មិនមែន​សំដៅ​តែ​លើ​ការ​ដឹកនាំ​នរណា​ម្នាក់​ឬ​ក្រុម​ឬ​មនុស្ស​ដទៃ​ទៀត​ដែរ ប៉ុន្តែ​គឺជា​ការ​ដឹកនាំ​ខ្លួនឯង​។ ខាងក្រោម​នេះ ជា​ការ​ដកស្រង់​នូវ​គំនិត ក៏​ដូច​ជា​ឃ្លា​មួយ​ចំនួន ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ដឹកនាំ​ខ្លួនឯង ដោយសារ​ព័ត៌មាន​បាន​ស្រង់​ចេញពី​សៀវ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួ​ច ម៉េ​ង​លី ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់ ​របស់​លោក ឧកញ៉ា​វេជ្ជបណ្ឌិត គួ​ច ម៉េ​ង​លី ដែល​លោក​គឺជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​ក្រុមហ៊ុន Mengly J. Quach Education ។


Braka Tum

590 Blog posts

Comments