មនុស្សដែលរឹងមាំបំផុត ជាមនុស្សដែលឯកាបំផុត

មនុស្សដែលរឹងមាំបំផុត ជាមនុស្សដែលឯកាបំផុត

ពាក្យមួយឃ្លាបានពោលថា "មនុស្សដែលរឹងមាំបំផុត គឺជាមនុស្សដែលឯកាបំផុត’’ ពាក្យនេះមនុស្សមួយ​ចំនួនគិតថា វាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច និងមិនគួរឲ្យជឿ ប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងទេថា មានរឿងជាច្រើន ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្ត របស់មនុស្សដែលអ្នកគិតថា គេជាមនុស្សដែលរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់។ ប្រភេទមនុស្សដែលរឹងមាំ ច្រើនតែបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញថាគេជាមនុស្សរឹងមាំ ជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយភាគច្រើន បុគ្គលប្រភេទនេះច្រើនតែធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីអ្នកដទៃ សុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិជាដើម ។


Braka Tum

590 Blog posts

Comments