កុំពិបាកចិត្តជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងអី

កុំពិបាកចិត្តជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងអី

កុំខ្វាយខ្វល់គិតយកចិត្តទៅទុកដាក់នឹងមនុស្សដែលពិបាកៗ ចចេស រឹងរូស មានៈ និងមិនដែលទទួលស្តាប់ការណែនាំរបស់យើងនោះអី។ មនុស្សប្រភេទនេះក៏បណ្តោយឱ្យគេទៅម៉ាខ្យល់ទៅចុះ ស្លាប់ ឬ រស់ថ្ងៃក្រោយគេនឹងដឹងជាមិនខាន។រាល់ការនិយាយ រាល់ការប្រាប់ រាល់ការណែនាំប្រៀនប្រដៅ ក៏ព្រោះតែចង់ឱ្យល្អ ប៉ុន្តែយើងមិនទទួលបានការតបស្នងត្រលប់មកវិញ ឬ ការដែលយល់ពីយើងនោះទេ កុំខ្វាយខ្វល់ច្រើនពេក ឱ្យគេធ្វើអ្វីដែលគេចង់ធ្វើទៅចុះ យូរៗទៅគេនឹងយល់ហើយ។

 


Braka Tum

590 Blog posts

Comments