មនុស្ស សេចក្តីសុខ

សេចក្តីសុខនៅឯណាសម្រាប់អ្នក? វិថីសុខ

មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខ។តែសេចក្តីសុខហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់អ្វីទៅជាសេចក្តីសុខពិត។ 

សមណគោតមបរមគ្រូ

សេចក្តីសុខមាន២គឺ សុខផ្លូវកាយ និងសុខផ្លូវចិត្ត។


thorn thearak

245 Blog posts

Comments