សូមប្រយ័ត្នសកម្មភាពឆបោកប្រាក់របស់ឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យា

សូមប្រយ័ត្នសកម្មភាពឆបោកប្រាក់របស់ឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យា

យោងតាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នាពេលថ្មីៗនេះមានសកម្មភាពឆបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា​ពិសេសលេីបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម​ ហើយ​មានច្រើនករណីបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរគួរដឹងពីគម្រោងឆបោករបស់ឧក្រិដ្ឋជន ដំបូងឡើយពួកគេស្វែងរកលេខទូរសព្ទ ឬអុីម៉ែល​របស់ជនរងគ្រោះលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម គេហទំព័រទិញលក់ ឬគេហទំព័រស្វែងរកការងារជាដើម។ បន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់ជនរងគ្រោះ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឆបោកមួយចំនួនដូចខាងក្រោម (មានច្រើនជាងនេះ)៖


Braka Tum

590 Blog posts

Comments